Webbsidor


1177 Vårdguiden

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

A Non Smoking Generations

Arbetar för en rökfri generation ungdomar.


Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige

Regeringen Skador på grund av alkohol, narkotika, doping och tobak står för en stor del av den totala sjukdomsfallen i Sverige. Sverige har därför sedan länge haft som mål att begränsa dess skadeverkningar. Sverige har en lagstiftning som syftar till att begränsa tillgång och efterfrågan, till exempel alkohollagen, lagen om kontroll av narkotika och tobakslagen. Regering och riksdag har även via särskilda nationella handlingsplaner angett mål och inriktning för att underlätta statens styrning.

UR Påverka på rätt sätt med berörande berättelser om droger.

Att sluta röka – en film med viktigt budskap

”Att sluta röka” är en film med viktigt budskap där tittarna får möta människor i olika åldrar som alla berättar om varför de valt att sluta röka och vad det har inneburit för dem.

CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning


Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA)

Riskbruk, missbruk och beroende Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet.

Drogportalen


Drugnews

Senaste nytt inom ANDT-området

Drugsmart

Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. I faktadelen finns de vanligaste preparaten listade. Här kan du hålla dig uppdaterad om såväl gamla som nya preparat. Vill du veta mer om något av de listade preparaten? Ställ en fråga till våra experter.

En Rökfri Operation – nationell kampanj för rökstopp i samband med operation, initierad av Svensk Ortopedisk förening


ESPAD

This is the home page of ESPAD – the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs.

Folkhälsomyndigheten

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Myndigheten ska som nationellt kunskapscentrum bland annat sammanställa och förmedla kunskap om metoder och strategier på ANDTS-området till kommuner, landsting, länsstyrelser och ideella/ idéburna organisationer, samt stödja tillämpningen av förebyggande metoder och strategier.

Folkhälsoguiden


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS , finansierar bl. a. forskning om tobaksbruk


forskning.se – forskningsnyheter från svenska lärosäten och forskningsinstitutioner, bl. a om hälsa, folkhälsa och tobaksfrågor


Hjärt-Lungfonden


KOL – webbsida med ett nationellt vårdprogram för kroniskt obstruktiv lungsjukdom som tillkommit på initiativ av Svensk Lungmedicinsk förening


Läkare mot tobak


Lärare mot tobak  


 

Netdoktor.se


Psykologer mot tobak


Ragnarök

Ungdomar Ragnarök är en ny informationssajt för unga om rökningens skadeverkningar ur olika aspekter. Här kan du ta del av rökningens konsekvenser, från personlig hälsa, miljö, historia och ett globalt socialt perspektiv.

 

Regeringen

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

 


Röster om rökning

En film för diskussion om rökning och tobak med ungdomar. Producerad av Hälsofrämjande film med stöd från Tandvård mot tobak och Statens folkhälsoinstitut.

Samtalet om tobak

– webbaserad interaktiv utbildning i motiverande samtal och tobaksavvänjning.


 


Sjukvardsradgivningen.se

– nationell hälsosajt med fakta och fördjupning kring levnadsvanor, hälsa och sjukdomar.


Sluta röka

Avvänjning Hitta ditt sätt Vare sig du är storrökare, feströkare, snusare eller redan har slutat kan du ringa Sluta-Röka-Linjen. Här får du råd och stöd individuellt anpassat för dig och dina behov. Vi som svarar är utbildade tobaksavvänjare och samtalet till oss är gratis.

 

SoRAD

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
 

 
sundkurs.se – webbaserad utbildning om levnadsvanor, det finns en version för hälso- och sjukvårdspersonal och en för allmänheten

 

UMO

Ungdomsmottagning på nätet

Utbildningsmaterial

Tobak eller hälsa är ett bildbaserat material för lärare som tar upp tobakens konsekvenser för hälsa och miljö. Bildserien innehåller även information om Tobakslagen och råd och tips för att sluta röka och snusa.

Visir


WHO

WHO:s Internetsidor om Tobakskonventionen

 

Kunskap

www.tobaksfakta.se Allmän tobakswebbsida

www.folkhälsomyndigheten.se Kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor

www.who.int/fctc/en/ WHO:s Internetsidor om Tobakskonventionen

Psykologer mot tobak Fokus på tobaksavvänjning

Att nå fram med ANDT-undervisning UR Påverka på rätt sätt med berörande berättelser om droger.

 

_________________________________________________

Ungdom

www.nonsmoking.se A Non Smoking Generations webbsida

www.ragnarok.se informationssait för unga om rökningens skadeverkningar ur olika aspekter

_________________________________________________

Avvänjning

www.slutarokalinjen.org Här får du råd och stöd individuellt anpassat för dig och dina behov. Vi som svarar är utbildade tobaksavvänjare och samtalet till oss är gratis.

iCoach digital hjälp att sluta röka

1177 Vårdguiden rökfri Information, redskap och annat som hjälper dig att bli rökfri.

Att sluta röka – en film med viktigt budskap

_________________________________________________

Utländska webbsidor:

www.who.int (WHO Tobacco free initiative)

www.globalink.org

www.healthbridge.ca

www.ensp.org (European Network for Smoking Prevention, Bryssel)

www.tobacco.org (Allmän tobaksinformation, USA)

www.ash.org.uk

_________________________________________________