Fokusrapport Spel om pengar bland unga 2019

Johan Svensson & Martina Zetterqvist

__________________________________________

Spel bland unga i Göteborg

Drogvaneundersökningar i Göteborg
Drogvaneundersökningarna bland skolelever i Göteborg görs vart tredje år i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Samtliga elever i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 svarar på frågor som rör erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel samt skol- och familjesituation. I Göteborg har liknande undersökningar genomförts vid fem tillfällen, år 2004, 2007, 2010, 2013 och 2016. För att överensstämma med CAN:s riksundersökning har frågeformuläret omarbetats något under den period som Göteborgsundersökningarna har genomförts (www.can.se).

Rapporten är framtagen av Ulla Kungur, Kunskapskällar´n, Social resursförvaltning

Läs rapporten

__________________________________________

Rapport_spel

Publikation

Ett pilotprojekt vid ett socialkontor

Med stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I rapporten redovisas resultatet av denna undersökning men också några av de frågor, problem och möjligheter som en organisation ställs inför vid implementering av en ny metod.

Läs rapporten

Bildspel

Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Spelberoendeteamets klienter 2011-2015

Att upptäcka spelproblem