Här kan du läsa om Olweusprogrammet. Social utveckling har genom Göran Englund kunnat erbjuda stöd till skolor som använt programmet. Göran Englund arbetar sedan hösten 2015 på Center för skolutveckling.

Olweusprogrammet handlar om att förebygga, reducera och åtgärda existerande mobbningsproblem bland elever i och utanför skolan (egentligen om att förbättra elevrelationerna i skolan).

Om programmet

Syftet är en omstrukturering av elevens sociala miljö för att belöningar och möjligheter för mobbningsbeteenden minskar samt att bygga en trygg miljö i skolan.
Programmet arbetar efter fyra huvudprinciper.

Vuxna i skolan ska:

 • visa värme och positivt intresse och involvera sig i elevens liv
 • sätta klara gränser mot oacceptabelt beteende
 • konsekvent använda icke fysiska, icke hotande negativa konsekvenser när regler bryts och
 • fungera som auktoriteter och positiva förebilder (auktoritativt ledarskap).

Dessa huvudprinciper översätts till specifika arbetssätt i skolan på skolnivå, grupp/klassnivå och individnivå. När en skola börjar aktivera Olweusprogrammet genomförs först åtgärderna på skolnivå (termin 1), sedan åtgärderna på klassnivå (termin 2) och sedan åtgärder på individnivå (termin 2,3).

Oftast används termin 3 till fördjupning och översyn av att de tidigare åtgärderna finns på plats, allt beroende på den enskilda skolans förhållanden.

 Åtgärder på skolnivå

 • Enkätundersökning
 • Studiedag om mobbning
 • Förbättrat rastsystem
 • Studie- och handledningsgrupper
 • Samordningsgrupp med föräldrarepresentanter/storföräldramöten

Åtgärder på klassnivå

 • Klassregler mot mobbning
 • Regelbundna klass/gruppmöten
 • Klassföräldramöte

Åtgärder på individnivå

 • Allvarliga samtal med mobbare och mobboffer
 • Samtal med berörda föräldrar
 • Användande av individuella åtgärdsplaner/program