Vad är IOP?

IOP är en avtalsform som togs fram av organisationen Forum Idéburna organisationer med social inriktning år 2010. Det är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Hur gör man för att skriva ett IOP avtal?

Ofta skapas idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en förening från social ekonomi men det behöver inte vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett partnerskap och att IOP är rätt form. När två eller fler parter hittat varandra och vill arbeta vidare är det viktigt att undersöka om ett idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet.

När båda parterna försäkrat sig om att ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP är rätt form för avtalet är det dags att diskutera och komma överens om exakt vad avtalet ska gälla, hur länge det ska löpa, vem som ska bidra med vilka resurser, hur mycket påverkan det offentliga ska ha på verksamheten i fråga, hur tvistefrågor ska lösas och så vidare. Det kan vara en god idé att titta på de avtal som redan finns för att se till att inget viktigt glöms. Men viktigast är att avtalet anpassas till de förutsättningar som gäller den specifika verksamhet det gäller.

Social utveckling har god kunskap om IOP och kan erbjuda visst stöd i processen att skriva avtal.

På Forums hemsida finns mycket värdefull information: