Den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi

Göteborgs lokala Överenskommelse om samverkan arbetades fram i en dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn Social ekonomi i ett gemensamt samverkansråd, Idékom, och var färdig 2012. Visionen med Överenskommelsen är att Göteborg ska vara en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg. Genom Överenskommelsen skapas förutsättningar för en effektivare samverkan, vilket ger synergieffekter för många av stadens sektorer och välfärden i Göteborg.

Vårt uppdrag

Verksamhetsområdet Social utveckling inom Social resursförvaltning har uppdraget att leda, samordna och driva arbetet med kunskapsutveckling om den lokala överenskommelsen. Det arbetet genomförs i nära relation med Idékom, Jämlikt Göteborg och övriga förvaltningars mål kring samverkansfrågor. Vi erbjuder också konsultation och processstöd i frågor som rör samverkan enligt Överenskommelsen.

Som en del av det arbetet har vi designat en ny webbsida som enbart har fokus på samverkan mellan staden och civilsamhället. Där hittar du mycket av informationen som du behöver för att samverka. För att komma till den sidan följer du länken här nedanför.

Ny samverkansorganisation ersätter Idékom

Samverkansrådet Idékom ersätts av tre forum med olika inriktning för att kunna möta fler organisationers unika behov, oavsett fokus och verksamhet.  Den nya modellen innebär större ansvar för civilsamhällets organisationer, men ger och ökade möjligheter att påverka. 

Vid Idékoms sista möte den 9 juni tog rådet beslutet att, i sammanhang som rör överenskommelsen,  ersätta begreppet social ekonomi med civilsamhällets organisationer för att på så sätt bli mer enhetlig med benämningar som används på nationell och regional nivå. Vid samma möte togs det definitiva beslutet att Idékom som namn upphör. Det nya namnet på samverkansorganisationen är Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer. 

Läs mer på Överenskommelsen Göteborgs webbsida