Genom Tolkbart utbildas tolkar i sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR). Du som vill beställa en tolk som gått utbildningen kontaktar Tolkförmedling Väst.

Närmare 500 tolkar i Västra Götaland har gått utbildningen genom Tolkbart. Tolkarna går nu att beställa genom Tolkförmedling Väst.

Tolkar utbildas i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Tolkbart handlar om att utbilda tolkar som tolkar till svenska i grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter inom ämnesområdet SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Utbildningen omfattar bland annat teman som:

 • sexualitet
 • normer och normkritik (inklusive hbtq)
 • anatomi
 • graviditet
 • sexuell ohälsa
 • juridiska begrepp kopplade till sexualitet och reproduktion

Inom samtliga teman är fokus på språk, begreppsförklaring och tolksituationer. Under utbildningen är också förhållningssätt och ickediskriminering centrala delar.

Beställ SRHR-tolk

En tolk som gått utbildningen kallas för SRHR-tolk.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att beställa en SRHR-tolk.

Mål

Utbildningens mål delas upp i kunskapsmål respektive färdighetsmål.

Kunskapsmål:

 • Grundläggande kunskaper om sexuell hälsa med fokus på hiv och STI (sexuellt överförbara infektioner), sexuellt och könsrelaterat våld, reproduktion och graviditet.
 • Behärska begrepp och ord kopplade till relevant juridik samt ha förståelse för innehållet i de relevanta lagarna.
 • Kännedom om begrepp som rör sexualitet och könsidentitet.

Färdighetsmål:

 • Känna trygghet i en tolksituation som berör ämnet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 • Kunna tolka med ett normmedvetet och ickediskriminerande förhållningssätt.

För att bli SRHR-tolk krävs närvaro vid alla utbildningstillfällen.

Diplomerade tolkar i Göteborg och Sjuhärad 

Här ser du vilka SRHR-tolkar som gått utbildningen:

Lista över diplomerade tolkar i Västra Götaland 

Samverkan

Utbildningen genomförs av Social resursförvaltning tillsammans med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen och Tolkförmedling Väst.