Våra utbildningar är ett stöd till aktörer i Göteborgs civilsamhälle som verkar inom det sociala området. Vi utbildar själva i bland annat:

 • Föreningskunskap, för medlemmar och styrelser.
 • Arbete i projektform som förening.
 • Systematiskt kvalitetsarbete i föreningar.
 • Mångfaldsstrategi och likställdhetsplanering.
 • Utbildningar för stadens organisationer i frågor som rör samverkan med social ekonomi.

För att få del av vårt utbildningsstöd ställs följande krav på den sökande organisationen eller sammanslutningen:

 • Utgår i sitt syfte och i sin verksamhet från demokratiska värderingar och alla människors lika värde.
 • Tar ställning för demokratin som samhällssystem.
 • Strävar efter att inte diskriminera någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosbekännelse, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
 • Är drogfri och skapar inte positiva attityder till våld, alkohol eller droger.
 • Vänder sig till invånare i Göteborgs stad.

Former:

 • Webbaserad utbildning/film.
 • Utbildning med deltagare från olika organisationer/sammanslutningar.
 • Utbildning för enbart en organisation/sammanslutning.
 • Rådgivning som uppföljning av utbildningar.
 • All utbildningsverksamhet ska genomsyras av ett normkritiskt, intersektionellt perspektiv.
  (Gäller även inköpta utbildningar)

Vi samverkar gärna med social ekonomi kring utbildning, bland annat genom att köpa utbildningstjänster av organisationer. I första hand gäller det utbildningar som riktar sig till föreningar och sociala företag.

Alla utbildningar vi erbjuder är gratis.

För aktuella utbildningar, se kalendariet.

Om er förening önskar någon utbildning från oss, kontakta: Stefan Larsson

.