Social ekonomi är ett samlingsbegrepp för ”organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft” Definitionen är hämtad från regeringens utredning från 1999 ”Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt” och bygger på den terminologi som tillämpas inom Europeiska Unionen.