Genom Social utveckling kan du som arbetar i Göteborgs Stad få utbildning i Barns behov i centrum (BBIC).

Barns behov i centrum, förkortat BBIC, är ett utredningsstöd som är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning.

Stärka barnperspektivet

BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. 

Utbildning i BBIC

I Göteborg arbetar alla stadsdelar utifrån BBIC och Social utveckling har ett kunskapsförsörjande uppdrag. Det betyder att vi ger utbildningar för de tjänstemän i staden som arbetar med BBIC.