Genom Social utveckling kan du som arbetar i Göteborgs Stad få utbildning i Barns behov i centrum – BBIC.

BBIC är ett utredningsstöd som är framtaget av Socialstyrelsen för socialtjänstens myndighetsutövning. Varje kommun tecknar licens med Socialstyrelsen och förbinder sig att utbilda och ge vardagsstöd i BBIC till sina anställda. 

Stärka barnperspektivet

BBIC ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC utgår från barnets behov och ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.

Utbildning i BBIC

I Göteborgs Stad har varje stadsdel licens för att arbeta utifrån BBIC och Social utveckling har ett kunskapsförsörjande uppdrag. Det betyder att vi ger utbildningar för de tjänstepersoner i staden som arbetar med BBIC.