Här kan du läsa om hur arbetet med BBIC är organiserat i Göteborgs Stad.

Organiseringen i Göteborgs Stad utgår från Socialstyrelsens licenskrav och BBIC-konceptet. Ansvaret för att licenskraven följs vilar på BBIC-ansvarig i respektive stadsdelsförvaltning och användarna.

Ansvarsfördelning i Göteborgs Stad

BBIC-ansvarig

  • En enhetschef är utsedd som ansvarig för BBIC i stadsdelen. BBIC- ansvarig är kontaktperson gentemot Socialstyrelsen och ansvarar för att stadsdelen ingår i stadens BBIC-nätverk.

BBIC-utbildare

  • BBIC- utbildare har gått socialstyrelsens utbildning för BBIC- utbildare. De utbildar och/eller ger vardagsstöd till kollegor i stadsdelen.

Lokala teamet

  • I stadsdelen finns ett lokalt team som leds av BBIC- ansvarig. I teamet finns representanter för verksamheterna och de samordnar och ger stöd kring BBIC till användarna. Stödet kan ges i olika former, till exempel utbildning eller workshops. Teamet sprider information om BBIC ut till verksamheterna.
  • Lokala teamet ansvarar för att externa samverkanspartners får information kring BBIC för att underlätta samverkan.

BBIC-nätverket

  • I BBIC- nätverket ingår BBIC- ansvariga från stadsdelarna och utsedda huvudutbildare. Varje stadsdel har en utsedd huvudutbildare. För att vara huvudutbildare ska en arbeta som 1:e socialsekreterare. 
  • BBIC-nätverket säkerställer kunskaps- och erfarenhetsutbyte och anordnar stadengemensamma utbildningar.

Utvecklingsledare på Social resursförvaltning

  • Samordnar BBIC- nätverket.
  • Kontaktperson gentemot Socialstyrelsen.
  • Deltar i Socialstyrelsens nationella möten för BBIC samordnare.
  • Ger stöd och utbildningsinsatser till enheter i specifika frågor kring BBIC.