Här kan du läsa hur arbetet med BBIC – Barns behov i centrum är organiserat i Göteborg.

Ansvaret för att licenskraven följs vilar främst på BBIC-ansvarig i respektive stadsdelsförvaltning, men även på användare, utbildare och utvecklingsledaren på Social utveckling.

Ansvarsfördelning i Göteborgs Stad

BBIC-ansvarig i stadsdelen

 • Kontaktperson gentemot Socialstyrelsen.
 • Ansvarar för att stadsdelen ingår i utbildarnätverket för BBIC.

Lokala teamet

 • Samordnar och ger stöd kring BBIC i stadsdelsförvaltningen.
 • Ger information till externa samverkanspartners kring BBIC för att underlätta samverkan.
 • Genomför den reviderade BBIC-utbildningen i stadsdelsförvaltningen.

BBIC-utbildare

 • Utbildar och/eller ger vardagsstöd till kollegor i stadsdelen.

Utbildarnätverket

 • Genomför stadens grundutbildningar.
 • Säkerställer kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Utvecklingsledare i Social utveckling

 • Likt BBIC-ansvarig i stadsdelen, också kontaktperson gentemot Socialstyrelsen.
 • Samordnar BBIC-ansvariga och utbildare.
 • Anordnar Göteborgs Stads grundutbildningar.
 • Ger stöd till enheter i specifika frågor kring BBIC.