Göteborgs skolelevers drogvanor 2016

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Skolelevers drogvanor 2016

Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre
 
Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något. Det visar en ny undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor.

I mars 2016 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning om drogvanor. Enkäten riktade sig till samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Göteborg. Totalt svarade 3 826 elever i årskurs 9 och 4 365 elever i år 2 på gymnasiet på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak.

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om drogvanor bland eleverna. Resultatet används som underlag i det förebyggande arbetet i stadsdelarna.

Det är femte gången som Göteborgs Stad kartlägger skolelevers drogvanor. Tidigare undersökningar genomfördes 2004, 2007, 2010 och 2013.

Skolelevers drogvanor 2016 Hela rapporten.

Gymnasier åk 2 Redovisning per gymnasium, kommunala och fristående.

Enkät 2016 år 9

Enkät 2016 gymnasiet år 2

Bildspel dragning drogvaneundersokningen 2016-10-06 Göteborg

Teknisk rapport 2016

Isabella Gripe CAN bildspel

 

Resultaten i undersökningen 2016 visar att:

Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare
Allt färre skolelever i Göteborg dricker alkohol
Alkoholanvändningen bland elever i årskurs 9 har halverats sedan den första drogvaneundersökningen. I årets undersökning uppgav 35 procent av niondeklassarna att de någon gång druckit alkohol. Motsvarande siffra 2004 var 70 procent. Även i gymnasiets år 2 har drickandet minskat. 69 procent uppger att de druckit alkohol det senaste året, vilket kan jämföras med 88 procent år 2004.

Berusningsdrickandet fortsätter minska
Intensivkonsumtionen av alkohol, det vill säga andelen elever som dricker sig berusade minst en gång i månaden, har minskat kraftigt: från 23 procent 2007 till sju procent 2016 när det gäller niondeklassarna. Även i gymnasiets år 2 har berusningsdrickandet minskat kraftigt de senaste åren.

Debutåldern har höjts
Göteborgs skolelever debuterar allt senare med alkohol. Knappt fyra procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de berusat sig vid 13 års ålder.

Färre negativa konsekvenser av alkoholen
Det minskade drickandet och den högre debutåldern gör att de negativa konsekvenserna av drickandet minskar. Andelen elever som uppger att de hamnat i bråk, råkat ut för olyckor eller haft oönskat sex har minskat markant.

Färre elever röker
Allt fler avstår helt från cigaretter. Andelen elever som röker dagligen har minskat de senaste åren. Tre procent av niondeklassarna och sex procent av gymnasieeleverna uppger att de röker dagligen. Även det tillfälliga rökandet fortsätter att minska. Däremot har snusandet ökat något bland pojkar i år 2 sedan den förra undersökningen.

Elevernas föräldrar är allt mer restriktiva till alkohol
Sex procent av eleverna i årskurs 9 och 28 procent av eleverna i gymnasiets år 2 uppger att de blivit bjudna på alkohol i eget glas av föräldrarna eller vårdnadshavarna. Motsvarande siffror 2007 var 17 respektive 44 procent.

 
Även narkotikaanvändningen minskar något
Narkotikan minskar något i såväl årskurs 9 som gymnasiets år 2
Andelen elever som någon gång använt narkotika minskar något i såväl årskurs 9 som i gymnasiets år 2 i de flesta av Göteborgs stadsdelar. Totalt uppger sju procent av eleverna i årskurs 9 och 20 procent av eleverna i gymnasiets år 2 att de använt narkotika.

Cannabis dominerar. Användandet av Spice har minskat kraftigt
Cannabis är fortfarande den klart dominerande drogen. Få elever uppger att de använt andra droger än cannabis. Användandet av Spice (syntetisk cannabis) har minskat kraftigt sedan den förra undersökningen.

Narkotikaanvändandet är vanligare i de centrala stadsdelarna, men Majorna-Linné och Centrum har brutit trenden
Användandet är liksom i tidigare undersökningar högst i de centrala stadsdelarna, men i såväl Majorna-Linné som Centrum har narkotikaanvändningen sjunkit jämfört med förra undersökningen.

 
Allt färre elever skolkar
Rapporten tar också upp så kallade risk- och skyddsfaktorer, alltså förhållanden som ökar respektive minskar sannolikheten för olika missbruk. Att elever trivs och är närvarande i skolan är avgörande skyddsfaktorer. Undersökningen visar att skolket har minskat kraftigt sedan 2007. En klar majoritet av eleverna uppger också att de trivs bra i skolan.

 
Vad beror nedgångarna på?
De beror sannolikt på en kombination av flera faktorer, exempelvis:

Drogförebyggande och hälsofrämjande arbete: Göteborgs Stad har arbetat aktivt mot droger under flera års tid med utbildningsinsatser och information till personal, föräldrar och föreningsliv. Några exempel är Trestadsprojektet mot cannabis och att upplysa föräldrar om riskerna med att bjuda sina barn på alkohol. Många skolor arbetar också systematiskt för att minska skolk, som är en riskfaktor.
Hälsotrender bland unga: Det är en generell trend i Europa med minskad alkohol- och droganvändande bland unga.
Sveriges restriktiva politik och åtgärder för att minska tillgängligheten.
Förlängd ungdomstid: Ungdomar flyttar hemifrån senare idag än tidigare. Ökad möjlighet till föräldrakontroll kan ha bidragit till nedgången.
Nya arenor: Ungdomarna har fler arenor idag där de kan umgås och där inte alkohol förekommer. Datorspelskulturen är ett exempel på ett socialt sammanhang som har som konsekvens att ungdomar dricker mindre.
Social påverkan: Ju fler som inte dricker, desto mindre blir förväntan på att man ”måste” dricka.
 
Så arbetar staden vidare med det förebyggande arbetet
Alla stadsdelar får i vinter en rapport med lokala siffror som underlag för att utveckla sitt drogförebyggande arbete.
Enheten Social utveckling fortsätter stötta skolorna i att arbeta strategiskt: policyarbete, undervisningsmaterial, dialogcaféer, utbildningar för personal m m.
Staden intensifierar arbetet på gymnasieskolorna med utbildningsinsatser och information till föräldrar och personal. Arbetet ska bedrivas i samverkan mellan Mini-Maria, Social utveckling, stadsdelsförvaltningarna och gymnasieskolorna.
Göteborgs Stad ska anta en ny alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakshandlingsplan (ANDT) under 2017. Den nya planen ger en gemensam strategisk riktning för stadens förebyggande arbete. Resultaten från drogvaneundersökningen 2016 kommer vara ett av underlagen till det nya styrdokumentet.
Göteborgs Stad satsar stort och långsiktigt på att skapa en mer jämlik stad. Satsningen går under namnet Jämlikt Göteborg och syftet är att minska skillnaderna i göteborgares livsvillkor och hälsa. Forskning visar att ju mer ojämlikt ett samhälle är desto fler sociala problem, såsom drogmissbruk. Därför görs nu genomgripande insatser för att ge alla barn en god start i livet och goda förutsättningar genom skolåren.  Läs mer på http://goteborg.se/jamlikt

 

 

2013 års drogvaneundersökning

I mars 2013 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning kring drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Längre ner kan du ladda ner tidigare drogvaneundersökninger i Göteborg

 Drogvaneundersökningen 2013

Resultaten är nu sammanställda och presenteras i rapporten Skolelevers drogvanor 2013 (ovan). I rapporten görs jämförelser med undersökningarna från 2004, 2007 och 2010. Nedan följer en sammanfattning av resultaten.

 
Sjunkande alkoholkonsumtion
Sedan första mätningen i Göteborg 2004 har alkoholkonsumtionen bland ungdomar sjunkit successivt. Tidigare användes frågan har du någon gång druckit alkohol. Ett nytt mått på alkoholkonsumtion, har du druckit alkohol de senaste 12 månaderna, har börjat användas vid riksundersökningarna. Med detta mått blir andelen alkoholkonsumenter bland eleverna i Göteborg 44 procent i årskurs 9 och 74 procent i gymnasiets år 2. Detta innebär en kraftig nedgång framförallt i årskurs 9 sedan 2004, vilket beror både på en faktisk minskning och på att frågan är ändrad. Göteborgseleverna följer samma utveckling som ungdomar i övriga landet. Även intensivkonsumtionen, det vill säga berusningsdrickandet, sjunker bland de yngsta. I grundskolan har sedan 2007 andelen som berusningsdricker alkohol minst en gång i månaden mer än halverats. Det sker i princip en tredubbling av andelen som intensivkonsumerar mellan årskurs 9 och gymnasiets år 2, trots att en minskning också skett i gymnasiet. Den totala årliga mängden alkohol som ungdomarna druckit har minskat och detta är ett tecken på att alkoholanvändandet sjunkit i alla grupper. Sedan undersökningen 2010 har det skett en halvering av andelen elever i grundskolan som var 13 år eller yngre när de första gången berusade sig, vilket betyder att debutåldern höjts. Den minskade alkoholkonsumtionen har också inneburit att de negativa konsekvenser som eleverna uppger i samband med alkohol markant minskat. Andelen elever som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar har också minskat, speciellt i årskurs 9.

 

Små förändringar när det gäller narkotika
När det gäller narkotikaanvändandet är förändringarna inte lika stora sedan förra undersökningen. Det har skett en minskning med någon procentenhet både i grundskolan och i gymnasiet. I årets undersökning är andelen som någon gång använt narkotika åtta procent i årskurs 9 och 21 procent i gymnasiets år 2, vilket är högre än i riket. Vid narkotikaanvändande de senaste 12 månaderna är andelen sju respektive 15 procent. Bland gymnasisterna redovisar flickorna ett minskat användande, medan andelen pojkar som använt narkotika ökat. Cannabis är den klart dominerande drogen. En stor andel av dem som använt annan narkotika har rökt Spice, en rökmix med ett cannabisliknande ämne. Få elever uppger att de använt annan narkotika än ett cannabispreparat. Det vanligaste sättet att få tag på narkotika är via en kompis.

 

Minskat tobaksanvändand
Andelen elever som röker dagligen i grundskolan har minskat sedan förra undersökningstillfället, från sju till fyra procent. I gymnasiet ligger dagligrökandet på ungefär samma nivå som vid tidigare undersökningar, 11 procent. Även det mer tillfälliga rökandet har minskat. Andelen som snusar dagligen har sjunkit successivt de senaste åren i både grundskolan och i gymnasiet. Flickor röker i större utsträckning än pojkar, men en större andel pojkar än flickor snusar. Detta stämmer med tidigare undersökningar och med de resultat som visas i riket. Andelen som har rökt vattenpipa är oförändrad i grundskolan, men har minskat något i gymnasiet.

 
 
Enkäterna

Gymnasiets år 2, enkät

Mer fördjupning inom ANDT-området hittar du här


Nedladdningsbara filer och tidigare
drogvaneundersökningar

 

 

  Drogvaneundersökningen 2010
Peter Molin Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad

DVU2010, Läs och ladda ner rapporten
Bilder med diagram från föreläsningen ”Unga och droger” den 22 feb på Dalheimers Hus i Göteborg. Dessa är kopplade till Drogvaneundersökningen i Göteborg, mars 2010.

 


 

DVU2007

Skolelevers drogvanor 2007

      Kunskapskällar´n, Peter Molin

DVU2007, Läs och ladda ner rapporten


DVU2004
Drogvaneundersökningen 2004

      Peter Lindström med fler Göteborgs Stad

  DVU2004, Läs och ladda ner rapporten


 

Liknande publikationer

Skolelevers drogvanor Göteborg 2019

8 oktober, 2019

Skolelevers drogvanor 2019 Rekordlågt drickande – men inställningen till cannabis oroar Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Samtidigt tycker allt färre…


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Östra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökningar Östra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg