Cannabisrapport

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

I oktober 2012 kom rapporten Cannabis och unga i Göteborg. Rapporten innehåller både en kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna med data från drogvaneundersökningar, MiniMariorna och folkhälsoenkäter samt en analys av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande.

Vill Du ha en presentation i din stadsdel, till exempel på arbetsplatsträff eller liknande, kontakta Ulla Kungur tel 031 –  367 93 26.


Liknande konsultation

Hur ser det ut med tungt narkotikamissbruk i er stadsdel?

19 mars, 2015

2011 genomfördes kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Under 2012 publicerades rapporten, det hölls presseminarium, tjänstemannaseminarium och efter sommaren en halvdagskonferens om kartläggningen. Därefter har…


Föräldraföreläsning kring det drogförebyggande arbetet

25 februari, 2015

Mini-Maria och Kunskapskällar´n samarbetar kring ett upplägg där målet är att erbjuda en föreläsning för föräldrarna per läsår och stadsdel. Du kan anmäla din stadsdel…


Tobaksförebyggande arbete

7 maj, 2014

Det folkhälsoarbete som har som mål att minska tobaksrökningen i Sverige har varit framgångsrikt med sjunkande andel dagligrökare bland vuxna. Trots att det finns en…


ANDT– alkohol, narkotika, dopning och tobak, förebyggande arbete

7 maj, 2014

En tidig debut med tobak, alkohol och narkotikaanvändning riskerar att skapa svårigheter i processen att bli vuxen och kan därmed påverka skolresultaten. Vi erbjuder stöd i…


Risk- och skyddsfaktorer vid cannabisanvändande – en kartläggning i Göteborg

7 maj, 2014

Cannabis har ökat bland ungdomar i storstäderna och en mer tillåtande attityd till drogen verkar breda ut sig. Presentation av en kartläggning av cannabisanvändandet bland…